Unbridled faith with horses

ONLINE PROGRAM ABOUT THE MIND - BODY - SOUL CONNECTION

Scroll omlaag naar inhoud

Do you want a deep, true connection with your horse?

Are you someone who wants a deep connection with your horse? Are you someone who loves your horse deeply and wants to be closer to your own intuition? Do you want not only your horse to be healthy, but also yourself? Than this course will help you to develope a deep connection, intuition and knowledge about horses!

🇧🇪

🇺🇸

Dit programma verdiept zich in de connectie tussen paard en mens. De focus ligt op het paard zijn gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Je leert meer over de wetenschap van connectie en beweging. Het doel is een ware connectie met ons paard. 

Connectie is een woord dat vaak gebruikt wordt, maar hoe ontstaat connectie eigenlijk? 
Wij als mens hebben de evolutionaire race niet gewonnen omdat we de slimste of sterkste waren. We overleefde omdat we… vriendelijk waren! De eerste tekenen van beschaving tonen zich in het vinden van een geheeld dijbeen. Dit betekent dat iemand zorgde voor een gewonde. Dit mechanisme om connectie te kunnen maken noemt onze ‘nervus vagus’. Maar onze drukke, hedendaagse maatschappij heeft een zeer nadelig effect op dit mechanisme waardoor we connectieproblemen met ons paard en zelf  fysieke/mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen. 

In deze cursus leer je meer over de Polyvagaaltheorie waarbij we vooral over het autonome zenuwstelsel en de nervus vagus praten. Deze theorie gaat ervan uit dat in de evolutie meerdere delen van het autonome zenuwstelsel ontstaan zijn die de respons op stress regelen. Het oudste systeem (de dorsale tak) zorgt voor onze overlevingsstrategie waarbij het lijkt of je dood bent (bevriezen). Hierna is het ‘vlucht/vecht’ mechanisme ontstaan (de sympathische tak). Als laatste is een ‘sociaal betrokkenheidssysteem’ ontstaan (de ventrale tak) die vooral bij zoogdieren ontwikkeld is. Deze verbindt o.a. hart, longen en aangezichtsspieren. Dit systeem zorgt voor onze onbewuste communicatie naar anderen. Zowel wij als ons paard maken gebruik van dit systeem om connectie te maken met elkaar. Daarom is het belangrijk dat dit systeem optimaal werkt als we een connectie en band met ons paard willen opbouwen. Connectie ontstaat wanneer deze twee verschillende breinen met elkaar kunnen samenwerken in een omgeving waar ze elkaar begrijpen. Het is een onderling gesprek zonder woorden. Door te begrijpen hoe ons brein en onze emoties werken, kunnen we ook beter samenwerken met ons paard. Door onszelf beter te leren kennen, kom je dichter te staan bij de connectie met je paard. Je leert een stilte te vinden in je brein. Je leert het ‘stemmetje’ te begrijpen. Je ontdekt dat dit enkel je ego is, niet wie jij werkelijk bent. Doorheen die reis naar jezelf ga je op een gezonde manier om met je emoties zodat je paard je begrijpt. Wanneer we onszelf beter begrijpen, kunnen we ook ons paard beter leren begrijpen. 

Maar waarom is de kennis van het zenuwstelsel ook belangrijk voor beweging te begrijpen?
We kunnen samenwerken vanuit een connectie zonder dwang, ook in beweging. Vaak denkt men dat door het paard zijn spieren te manipuleren (druk, manipulatie van beweging,…), het paard sterker en soepeler wordt. Neurowetenschap toont ons eigenlijk net het omgekeerde. Door spieren te manipuleren gaat het paard zijn stressniveau naar omhoog wat ervoor zorgt dat het paard meer spanning, pijn en stijfheid voelt. Maar gelukkig kunnen we wel via neurowetenschap het paard op een optimale manier laten bewegen. Het paard wordt niet alleen sterker, maar ook soepeler. Hierdoor heeft het paard minder kans op fysiek trauma.
 
 
 

This program will bring you the knownledge about having a deep connection with your horse. The focus lies on the horse’s health, both mentally and physically. You will learn more about the science of connection and movement. The goal is a true connection with our horse.

Connection is a word that is often used, but what does it mean? 
We as humans did not win the evolutionary race because we were the smartest or strongest. We are because we were… kind! The first development of civilization shows itself in finding a healed femur. This means that someone was taking care of an injured person. This mechanism to make a connection is called our ‘vagus nerve’. But our busy society has a very important effect on this mechanism regarding problems with our horse and developing more/mental health problems ourselves. 

In this course you will learn more about the polyvagal theory where we mainly talk about the nerves system and the vagus nerve. This theory assumes that in evolution there are multiple parts of the nerves system that regulate the response to stress. The oldest system (the dorsal branch) takes care of our survival strategy where you pretend to be dead (freeze). After this, the flight/fight mechanism emerged (the sympathetic branch). Finally, a ‘social reinforcement system’ (the ventral branch) has developed, which is especially found in mammals. These include heart, lungs and facial muscles. This system takes care of our unconscious communication with others. Both we and our horse use this system to connect with each other. That is why it is important that this system works optimally if we want to build a connection and bond with our horse. Connection occurs when these two different brains can work together in an environment where they understand each other. It is a mutual conversation without words. By understanding how our brain and emotions work, we can also work better with our horse. Getting to know ourselves better will bring you closer to connecting with your horse. You learn to find a silence in your brain. You learn to understand the ‘voice’ in your head. You discover that this is only your ego, not who you really are. Throughout that journey to find yourself you learn to deal with your emotions in a healthy way and in a way your horse understands you. When we understand ourselves better, we can also understand our horse better.

But why is the knowledge of the nerves system also important for understanding movement?
We can work together from a connection without coercion, also in movement. It is often thought that by manipulating the horse’s muscles (pressure, manipulation of movement,…), the horse becomes stronger and more flexible. Neuroscience actually shows us just the opposite. By manipulating muscles, the horse’s stress level increases, which causes the horse to experience more tension, pain and stiffness. Fortunately, we can use neuroscience to make the horse move in an optimal way. The horse not only becomes stronger, but also becomes more flexible. As a result, the horse has less chance of physical trauma.

 

Wat zal je leren in dit programma?
– De polyvagale theorie
– De nervus vagus
– Hoe kunnen we omgaan met angst, onzekerheid, trauma,… bij onszelf en ons paard
– Het denkende brein
– Vergroten van je intuïtie 
– Hoe kunnen we meer naar ons ware zelf luisteren?
– Hoe laten we negatieve denkpatronen los?
– Hoe kunnen we in vrijheid connectie maken
– De wetenschap achter beweging
– Werken met affordances
– Het SAID-principe
– CLA training
– Hoe werkt pijn in het lichaam?
– Hoe kunnen we beweging krijgen zonder dwang?
– Hoe geven we het paard zijn bewegingsplezier terug?
– Hoe leren we gezonde bewegingen aan zonder dwang? 
– En zo veel meer!
 
Voor wie is deze cursus? 
Wel, voor iedereen die een connectie met zijn/haar paard op nummer één zet! Deze cursus neemt je mee in een ware connectie met je paard. Je zal niet alleen aan je paard, maar ook aan jezelf werken. Vraag je je soms af waarom je paard niet graag beweegt? Voel je je niet goed om je paard te dwingen om ‘correct’ te bewegen? Is in vrijheid werken belangrijk voor je? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! 

What will you learn in this program?
 The polyvagal theory
– The vagus nerve
– How can we deal with fear, stress, trauma, … with ourselves and our horse
– The thinking brain
– Develope more intuition 
– How can we listen more to our true self?
– How do we let go of negative thinking patterns?
– How can we connect in freedom
– The science behind movement
– Working with installments
– The SAID principle
– Collective Labor Agreement training
– How does pain work in the body?
– How can we get movement without coercion?
– How do we give the horse back his movement pleasure?
– How do we teach healthy movements without coercion?
– And so much more!

 

Who is this course for?
Well, for anyone who puts a connection with his/her horse at number one! This course takes you into a true connection with your horse. You will not only work on your horse, but also on yourself. Do you sometimes wonder why your horse doesn’t like to move? Don’t feel good forcing your horse to move ‘correctly’? Is freedom important to you? Then this course is definitely for you! 

INSTRUCTIE- & TRAININGSVIDEOS

Verschillende instructie- en trainingsfilmpjes met commentaar om ook in de praktijk kennis op te bouwen. Elke maand uploaden wij ook nieuw lesmateriaal of organiseren we een live zoom.

LESMATERIAAL & CURSUSSEN

Toegang tot vele verschillende cursussen, videos, webinars,... om je kennis te verdiepen over connectie en beweging.

INSTRUCTION- & TRAININGVIDEOS

Various instruction and training videos with commentary to build up knowledge in practice. Every month we also upload new teaching material or organize a live zoom.

LESSON MATERIAL & COURSES

Access to different courses, videos, webinars,... to deepen your knowledge about connection and movement.

€250

/jaar

$299

/YEAR

For more information or questions, you can contact our team via:

info@thehorsecommunicator.com